بسیج

پیامبر اکرم (ص) : هر جوانی که در دوره جوانی خود ازدواج کند ، شیطانش فریاد بر آورد که : وای بر او دین خود را از گزند من حفظ کرد .(کنز العمال . ح44441)

کرسی ازاد اندیشی با موضوع ازدواج آسان

با حضور اقای موسوی استاد حوضه علمیه گرمسار

زمان: 16اسفند ساعت11

 بسیج دانشجوی دانشگاه پیام نور.02334200994

تلفن بسیج خواهران  02334206611
تلفن بسیج براادران 0234205113

                                                                                                   برگزاری اردوی جهادی بسیج داشجویی مرکز گرمسار در اسفند 1395