قابل توجه دانشجویان فارسی عمومی خانم دکتر سلیمانی؛
کلاس تاریخ  ٢٦اذر کنسل و جبرانی ان در تاریخ ٢٩اذر برگزار میگردد


قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی

کلاسهای آقای دکتر رحیمی زاده در تاریخ ٩٦/٩/٩ کنسل و جبرانی آن ٩٦/٩/٢٣ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان دکتر غلامرضا کاتب
ساعت تشکیل کلاس درس مدیریت رفتار سازمانی در تاریخ پنج شنبه ٩ آذر ١٣٩٦ از ساعت ٨ صبح به ساعت ٧:٣٠ تغییر یافته است.
لذا  دانشجویان می باست راس ٧:٣٠ در کلاس درس حضور یابند


قابل توجه دانشجویان خانم دکتر گلینی
قابل توجه دانشجویان خانم دکتر گلینی " آخرین مهلت شرکت در آزمون عملی تمامی دروس تاریخ 9/12 (روز یکشنبه )ساعت 12-8 می باشد .این مهلت قابل تمدید نمیباشد .


قابل توجه دانشجویان خانم کنشلو
قابل توجه دانشجویان خانم کنشلو"آزمون میان ترم درس حسابداری صنعتی 2 در تاریخ 9/11 ساعت 17-14 فصول 1-2-4 می باشد


قابل توجه کلیه دانشجویان
برای تغییر محل آزمون در نیمسال اول 96-97 (ترم پاییز) از تاریخ 1396/09/04 تا 1396/09/14 به سایت reg.pnu.ac.ir مراجعه نمایید.

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت
میان ترم درس کاربرد تحقیق در عملیات با آقای دکتر زارعی در تاریخ ٩٦/٩/٢٣ ساعت ٩ صبح به صورت تشریحی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت
میان ترم درس مدیریت تحول با آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ ٩٦/٩/٢٣ ساعت ٩ صبح به صورت تشریحی برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان خانم جهانشاد
قابل توجه دانشجویان خانم جهانشاد تحویل کار عملی درس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در تاریخ 9/23 می باشد و حضور دانشجویان در جلسه 9/9 و 9/23   الزامی می باشد.

قابل توجه دانشجویان خانم جهانشاد
قابل توجه دانشجویان خانم جهانشاد "کلاس تاریخ 9/16کنسل و جبرانی و آزمون میان ترم  درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص در تاریخ 9/23  ساعت 10 صبح و  ازمون میان ترم درس تفکر و زبان در تاریخ 9/23 ساعت 9 صبح و آزمون میان ترم درس تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن در تاریخ 9/23 ساعت 9 صبح برگزار میگردد


قابل توجه دانشجویان مهندسی کامپیوتر
کلاس های درس کامپایلر در تاریخ ٩٦/٩/٩ و ٩٦/٩/٢٣ از ساعت ٨/٣٠ برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در سمینار دکتر جوکار
 تمامی کلاس های آقای دکتر جوکار در تاریخ پنج شنبه 13 مهرماه 1396 کنسل و جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشى


قابل توجه دانشجویانى که با استاد حلاجیان درس دارند

کلاس هاى ایشان در تاریخ ٩٥/١٢/٢٦ کنسل مى باشد. جبرانى کلاس متعاقبا اعلام مى گردد.


قابل توجه دانشجویان درس خلاقیت حل مساله با استاد امیری
کلاس تاریخ 21 اسفند کنسل می باشد و جبرانی آن در تاریخ 26 فروردین ساعت 12_8 می باشد

قابل توجه دانشجویان درس بازاریابی صنعتی، استاد امیری

کلاس تاریخ 21 اسفند 95 کنسل می باشد. برای دریافت زمان برگزاری این درس مجددا به سایت مراجعه نمایید.

قابل توجه دانشجویان دکتر باقریان


کلاس درس آئین دادرسی کیفری (2) در تاریخ 14 اسفند 1395 کنسل و جبرانی آن در تاریخ 23 اردیبهشت 1396 در همان ساعت برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان رشته مهندسى صنایع و مهندسى پروژه


لطفا برنامه کلاسى خود را از سیستم گلستان دریافت نمایید

قابل توجه کلیه دانشجویان
تمامی کلاس های روز 6 اسفند 1395 کنسل می باشد

قابل توجه دانشجویان استاد جلالی مقدم

کلاس تاریخ 4 اسفند 95 کنسل و جبرانی آن در تاریخ 23 فروردین 96 همان ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان آقاى دکتر مقدم

کلاسهاى تاریخ ٩٥/١٢/١٠ به ٩٥/١٢/٢٣ و کلاسهاى تاریخ ٩٥/١٢/١٦ به ٩٥/١٢/٢٤ تغییر یافت.


قابل توجه دانشجویان خانم دکتر آگاه

کلاسهاى تاریخ ٩٥/١٢/٨ به ٩٥/١٢/٩  و  کلاسهاى تاریخ ٩٥/١٢/١٦ به ٩٥/١٢/١٥ تغییر یاف


قابل توجه دانشجویانى که با خانم دکتر فتحعلیان درس دارند

کلاسهاى ایشان در تاریخ هاى ١٧ و ١٨ اسفند کنسل مى باشد. جبرانى کلاسهاى ١٢/١٧ در تاریخ ١/١٤ و جبرانى کلاسهاى ١٢/١٨ در تاریخ ٢/١٨ برگزار مى گردد.


قابل توجه دانشجویان درس فارسی عمومی خانم دکتر سلیمانی

کلاس تاریخ 1395/12/3 کنسل و جبرانی آن در تاریخ 1395/12/10 همان ساعت برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت

کلاسهاى آقاى دکتر اسفندیارى فر در تاریخ ٩٥/١٢/٥ کنسل مى باشد. جبرانى آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

 قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت
کلاس هاى آقاى دکتر جوکار روز پنجشنبه ٩٥/١١/٢٨ کنسل مى باشد

قابل توجه کلیه دانشجویان

کلاس هاى آقاى دکتر کاتب روز پنجشنبه ٩٥/١١/٢٨ کنسل مى باشد.


قابل توجه دانشجویان خانم دکتر عابدینی
 قابل توجه دانشجویانی که دروس اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با خانم دکتر عابدینی دارند، کلاسهای تاریخ 1395/11/30 کنسل و جبرانی آن در تاریخ 1395/12/10 همان ساعات میباشد

قابل توجه دانشجویان ارشد روانشناسی

کلاسهاى خانم دکتر نیکوگفتار پنج شنبه ٩٥/١١/٢٨ کنسل و جبرانى آن روز چهارشنبه  ٩٥/١١/٢٧برگزار مى گردد

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشى

کلاس هاى آقاى دکتر حسینى چهارشنبه ٩٥/١١/٢٧ کنسل مى باشد.

قابل توجه دانشجویان ارشد روانشناسی
 کلاسهاى خانم دکتر نیکوگفتار سه شنبه ٩٥/١١/٢٦ کنسل و جبرانى آن روز پنجشنبه ٩٥/١١/٢٨ برگزار مى گردد.

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشى
کلاسهاى آقاى دکتر محمدى در تاریخ هاى ٩٥/١١/٢٠ و ٩٥/١١/٢١ کنسل و جبرانى آنها در تاریخ هاى٩٥/١١/٢٤ و ٩٥/١١/٢٥ برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت ورزشى
کلاسهاى خانم دکتر اسلامى ٩٥/١١/٢١ کنسل و جبرانى آن روز چهارشنبه ٩٥/١١/٢٠ برگزار میگردد